Stakeholders

Een samenwerkingsverband tussen lokale mensen, klimaatdeskundigen en andere belangengroepen kan via lokale steun projecten voortbrengen met concrete voordelen voor de mensen die leven en werken in een bepaald gebied.

Alle projecten in de stedelijke ruimte ontstaan door de samenwerking tussen veel verschillende mensen en organisaties. Bijvoorbeeld tussen gemeente, woningbouwbedrijven, ontwikkelaars, woningbouwverenigingen, stadsbewoners, ontwerpers, enzovoorts. Vaak is de samenwerking binnen projecten lineair georganiseerd: bijvoorbeeld, de ontwikkelaar kiest een architect en bespreekt het plan met de vergunningsverlener bij de gemeente. Pas later bij de uitwerking van het plan, worden de overige deskundigen zoals bijvoorbeeld de water- en groenspecialisten erbij betrokken. De verschillende disciplines werken vaak achter elkaar aan een plan en reageren op elkaar. Het klimaatvraagstuk vraagt om een integrale aanpak. Bijvoorbeeld voor een groene wadi in een straat moeten verkeerskundigen, rioolbeheerders en groenspecialisten samenwerken. Vaak moet er met de verkeersplanner onderhandeld worden om in de schaarse stedelijke ruimte, ruimte te vinden voor deze wadi. Het is efficiënter en succesvoller om alle stakeholders in het begin van het planproces erbij te betrekken en te laten meedenken om tot een breed gedragen en geaccepteerde gebiedsvisie en ontwerp te komen. Dan kunnen ook afspraken gemaakt worden over financiering en beheer van bijvoorbeeld deze wadi.

Bij de stedelijke transformatie zijn veel stakeholders betrokken, dit verschilt per project, maar ook bestuurlijk en maatschappelijk moet er overeenstemming bereikt worden. Op deze pagina worden de doelen en belangen van de verschillende stakeholders in het kort beschreven.