Over

De website is Gefinancierd door

 • Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Stowa
 • Interreg – 2 Seas Mers Zeeën, SPONGE2020

Gebaseerd op het boek Groenblauwe netwerken, HANDLEIDING voor VEERKRACHTIGE steden.

Auteur
Hiltrud Pötz
Met bijdragen van
Pierre Bleuzé, Amar Sjauw En Wa – Windhorst, Hans van Someren en Madeleine d’Ersu
Vertaling
Deborah Sherwood, Rob Bradley, Mishka Stuip en Gina Forno
Grafisch ontwerp
Madeleine d’Ersu
Druk
Die Keure
Uitgever
atelier GROENBLAUW, 2016
ISBN
978-90-9029822-1

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor al het beeldmateriaal in dit boek is expliciet de toestemming van de eigenaar gevraagd. Niet alle rechthebbenden van het gebruikte beeldmateriaal konden worden achterhaald. Belanghebbenden wordt verzocht contact op te nemen met atelier GROENBLAUW (Koningsplein 93, 2611 XG Delft, www.ateliergroenblauw.nl).

Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot atelier GROENBLAUW (Koningsplein 93, 2611 XG Delft, www.ateliergroenblauw.nl).

Het boek IS TOT STAND GEKOMEN MET FINANCIËLE BIJDRAGEN VAN

 • Stimuleringsfonds voor Architectuur
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Stowa
 • Gemeente Rotterdam
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • RIONED Foundation
 • Waterschap Vechtstromen
 • Waterkader Haaglanden
 • Leven met water
 • Alliander
 • Waterschap Aa en Maas
 • Provincie Drenthe
 • Waternet

Groenblauwe Netwerken is een product van atelier GROENBLAUW

Auteur en projectleider
Hiltrud Pötz
Met bijdragen van
Amar Sjauw En Wa – Windhorst, Hans van Someren, Madeleine d’Ersu en Bas van Someren
Vertaling
Deborah Sherwood, Rob Bradley, Mishka Stuip en Gina Forno
Technisch ontwerp
Lisa Dalhuijsen / Studio With
Grafisch ontwerp
Madeleine d’Ersu
Beheer
Chantel van Beurden en Evi van de Logt

Heeft u een suggestie of een vraag? Neem dan contact met ons op!

E-mail: hiltrudpotz@ateliergroenblauw.nl
Telefoonnummer: +31 6 411 33 77 6
Website: www.ateliergroenblauw.nl

Adres

atelier GROENBLAUW
Koningsplein 93
2611 XG Delft
Nederland

 

atelier GROENBLAUW zit op Facebook!
Volg ons op atelier GROENBLAUW.

Op LinkedIn:
Hiltrud Pötz en atelier GROENBLAUW.

Deze website is tot stand gekomen met de financiële ondersteuning van:

 • Stimuleringsfonds creatieve industrie
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer)
 • Interreg 2 Seas Mers Zeeën SPONGE 2020 European Union
 • NKWK Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat

Het boek is verder nog gefinancierd door:

 • Stichting Rioned
 • Waterschap Vechtstromen
 • Waterkader Haaglanden
 • Waternet
 • Skint
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Leven met Water
 • The Interreg IVB North Sea Region Programme
 • Rotterdam Climate Initiative
 • Gemeente Rotterdam
 • Alliander
 • Deltaplan Hoge Zandgronden
 • Waterschap Aa en Maas