Over

De website is Gefinancierd door

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Stowa
Interreg – 2 Seas Mers Zeeën, SPONGE2020

Gebaseerd op het boek Groenblauwe netwerken, HANDLEIDING voor VEERKRACHTIGE steden.

Auteur Hiltrud Pötz
Met bijdragen van Pierre Bleuzé, Amar Sjauw En Wa – Windhorst, Hans van Someren en Madeleine d’Ersu
Vertaling Deborah Sherwood, Rob Bradley, Mishka Stuip en Gina Forno
Grafisch ontwerp Madeleine d’Ersu
Druk Die Keure
Uitgever atelier GROENBLAUW, 2016
ISBN 978-90-9029822-1

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor al het beeldmateriaal in dit boek is expliciet de toestemming van de eigenaar gevraagd. Niet alle rechthebbenden van het gebruikte beeldmateriaal konden worden achterhaald. Belanghebbenden wordt verzocht contact op te nemen met atelier GROENBLAUW (Koningsplein 93, 2611 XG Delft, www.ateliergroenblauw.nl).

Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot atelier GROENBLAUW (Koningsplein 93, 2611 XG Delft, www.ateliergroenblauw.nl).

Het boek IS TOT STAND GEKOMEN MET FINANCIËLE BIJDRAGEN VAN

Stimuleringsfonds voor Architectuur
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Stowa
Gemeente Rotterdam
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
RIONED Foundation
Waterschap Vechtstromen
Waterkader Haaglanden
Leven met water
Alliander
Waterschap Aa en Maas
Provincie Drenthe
Waternet

Groenblauwe Netwerken is een product van atelier GROENBLAUW

Auteur en projectleider Hiltrud Pötz
Met bijdragen van Amar Sjauw En Wa – Windhorst, Hans van Someren, Madeleine d’Ersu en Bas van Someren
Vertaling Deborah Sherwood, Rob Bradley, Mishka Stuip en Gina Forno
Technisch ontwerp Lisa Dalhuijsen / Studio With
Grafisch ontwerp Madeleine d’Ersu
Beheer Chantel van Beurden en Evi van de Logt

Heeft u een suggestie of een vraag? Neem dan contact met ons op!

E-mail: hiltrudpotz@ateliergroenblauw.nl
Telefoonnummer: +31 6 411 33 77 6
Website: www.ateliergroenblauw.nl

Adres

atelier GROENBLAUW
Koningsplein 93
2611 XG Delft
Nederland

 

atelier GROENBLAUW zit op Facebook!
Volg ons op atelier GROENBLAUW.

Op LinkedIn:
Hiltrud Pötz en atelier GROENBLAUW.

Deze website is tot stand gekomen met de financiële ondersteuning van:

 • https://www.urbangreenbluegrids.com/uploads/SCI_Woordbeeld_NL_2_regels_RGB-490x100.jpg
 • https://www.urbangreenbluegrids.com/uploads/IM_Logo_2_RGB_pos-op-wit-279x100.jpg
 • https://www.urbangreenbluegrids.com/uploads/stowa_logo_nw-281x100.jpg
 • https://www.urbangreenbluegrids.com/uploads/sponge-interreglogo-182x100.png
 • https://www.urbangreenbluegrids.com/uploads/NKWK_logo_2018.png

Het boek is verder nog gefinancierd door:

 • https://www.urbangreenbluegrids.com/uploads/Logo-RIONED-CMYK-199x100.jpg
 • https://www.urbangreenbluegrids.com/uploads/WV-uitlogo-CMYK-nw-357x100.jpg
 • https://www.urbangreenbluegrids.com/uploads/WaterkaderHaaglanden-220x100.jpg
 • https://www.urbangreenbluegrids.com/uploads/Waternet-293x100.jpg
 • https://www.urbangreenbluegrids.com/uploads/Skint-159x100.jpg
 • https://www.urbangreenbluegrids.com/uploads/HH-Noorderkwartier-78x100.jpg
 • https://www.urbangreenbluegrids.com/uploads/Leven-met-Water-273x100.jpg
 • https://www.urbangreenbluegrids.com/uploads/NSR-logo-EU-byline-rgb-300dpi-198x100.jpg
 • https://www.urbangreenbluegrids.com/uploads/Rotterdam-climate-initiative-2-165x100.jpg
 • https://www.urbangreenbluegrids.com/uploads/Gemeente-Rotterdam-246x100.jpg
 • https://www.urbangreenbluegrids.com/uploads/Alliander_Logocombi_4_300dpi_CMYK-333x100.jpg
 • https://www.urbangreenbluegrids.com/uploads/Beeldmerk-DHZ-41x100.jpg
 • https://www.urbangreenbluegrids.com/uploads/logoAM-kleur-318x100.jpg