Kronsberg, Hannover, Duitsland © Atelier Dreiseitl

Natuurvriendelijke wadi

Printen

Door wadi’s met een meer aangepaste vegetatie te beplanten kunnen wadi’s een grotere rol spelen bij het bevorderen van de biodiversiteit in de stad en krijgen ze een meer diverse, aantrekkelijkere verschijning. Meer natuurlijk vormgegeven wadi’s kunnen een rol spelen als ecologische verbindingszone in de wijk en in de stad. Hierbij is vooral van belang dat de vegetatie hoog opgaand is om dekking te bieden voor zich verplaatsende kleine zoogdieren, amfibieën en insecten zoals dagvlinders en sprinkhanen. Een bewust vormgegeven en aaneengesloten groenblauwe dooradering van de stad is van grote betekenis voor de stedelijke biodiversiteit en leefkwaliteit. In tegenstelling tot wat nu gebruikelijk is, zou in wadi’s meer gebruik gemaakt kunnen worden van planten die gewend zijn aan wisselende waterstanden die van nature in beekdalen en aan oevers voorkomen. Tegenwoordig wordt voornamelijk gekozen voor robuuste grasmengsels die goed bestand zijn tegen betreding en langere periodes van droogte. Het grasmengsel kan weer minder goed tegen langere periodes van nattigheid. Een meer gevarieerde aanplant, met gras om op te spelen en met hogere beplanting voor de diversiteit van flora en fauna, zal de wadi’s nog aantrekkelijker maken. Wadi’s vervullen dan meer functies dan alleen waterbeheer. Een meer diverse beplanting zorgt voor een beter doorwortelde bodem die op de lange termijn beter doorlatend blijft. Wel wordt de opslagcapaciteit ongeveer 1% (dus verwaarloosbaar) kleiner door het toegenomen plantenvolume. Meer natuurlijke wadi’s vragen een ander onderhoud. Terwijl met een grasmengsel ingezaaide wadi’s minimaal eens in de twee weken gemaaid moeten worden vraagt een meer natuurlijke wadi minder regulier onderhoud maar meer aandacht met betrekking tot zwerfvuil. [Boogaard et al., 2003]
Doorsnede van een wadi wanneer het droog is

Doorsnede van een wadi wanneer het droog is © [image by atelier GROENBLAUW, Marlies van der Linden (based on: Boogaard et al, 2006)

Soorten die kunnen worden toegepast in een natuurlijke wadi

Houtige gewassen (bomen en heesters)

Zwarte els Diverse soorten wilgen Gewone vlier

Helofyten

Grote waterweegbree Zwanebloem Riet Mattenbier Grote lisdodde Kleine lisdodde

Hoger opgaande plantensoorten (geen helofyten)

Gewone engelwortel Kleine watereppe Knoopkruid Wilgenroosje Koninginnekruid Moerasspirea Moeraswalstro Veldlathyrus Moerasrolklaver Gewone kattenstaart Watermunt Moeras-vergeetmijnietje Grote egelskop Poelruit Grote valeriaan

Overige plantensoorten (laag blijvend)

Kruipend zenegroen Pinksterbloem Penningkruid Egelboterbloem Blauw glidkruid Grasmuur Zeegroene muur Beekpunge Gewone ereprijs [Boogaard et al., 2003]
 

Literatuur