Infiltratiekratten worden geïnstalleerd © Indra b.v. www.indrabv.nl

Infiltratiekratten en infiltratieputten

Data

 • Afmetingen: 
  Heel klein percentage van het aangrenzende oppervlak
 • Toepassing: 
  Kan ook toegepast worden in weinig doorlaatbare grond en met minder beschikbare ruimte
 • Voordeel: 
  Vergt weinig ruimte
 • Nadeel: 
  Schoonmaak en onderhoud zijn noodzakelijk
 • Water: 3
 • Multifunctioneel ruimtegebruik: 3
 • Constructiekosten: 3
 • Onderhoud/beheer: 2

Printen

Infiltratieputten en infiltratiekratten hebben geen ruimtebeslag bovengronds. In hoog verdichte gebieden kunnen ze een goed alternatief zijn voor bovengrondse infiltratievoorzieningen. Er kan dus meer regenwater tijdelijk gebufferd worden en vertraagd afgestaan worden aan het grondwater. Infiltratiekratten en infiltratieputten bestaan in allerlei afmetingen voor individuele huizen tot aan voorzieningen voor hele stadswijken. De kratten kunnen bijvoorbeeld toegepast worden onder wegen, sportvelden en parkeergarages wat dubbel grondgebruik mogelijk maakt. De kratten zijn omhuld met filterdoek om dichtslibben te voorkomen. Putten zijn vaak verticaal geplaatste groot formaat betonnen of kunststof buizen waarop de hemelwaterafvoer is aangesloten. Aan de onderkant zijn zowel de putten en kratten open zodat het hemelwater kan infiltreren.  Door de extra infiltratie treedt minder droogteschade, bodemdaling en verzilting op.

regenwater stroomt van de weg af in kolken en wordt opgevangen in ondergrondse infiltratie kratten waar het water langzaam kan infiltreren, als de kratten vol zijn lopen ze over in het regenwaterriool
Infiltratiekratten onder de weg © atelier GROENBLAUW

Regenwateropslag onder sportvelden

Een interessante vorm van meervoudig gebruik van de ruimte is de toepassing van waterberging onder sportvelden. Technisch is dit goed mogelijk door de toepassing van bergingskratten/bollen of Aquaflow. Voor het Bijlmerpark Amsterdam heeft DRO Amsterdam een overzicht gemaakt van de verschillende opties.

De sportvelden kunnen op twee verschillende manieren deel uitmaken van het watersysteem:

• De waterberging is direct verbonden met het oppervlaktewater. Het waterpeil onder de sportvelden stijgt in deze variant mee met het oppervlaktewaterpeil. Dit systeem is eenvoudig te realiseren. De peilfluctuatie wordt beperkt door de maximale peilfluctuatie in het oppervlaktewater.

• De waterberging is niet direct verbonden met het oppervlaktewater. In deze variant wordt het te bergen water van elders aangevoerd, opgeslagen en vertraagd afgevoerd. Hierbij kan meer water geborgen worden omdat de peilfluctuatie groter kan zijn.

Er zijn verschillende materialen die toegepast kunnen worden bij waterberging onder sportvelden.

• Aquaflow of een steenachtig materiaal met veel tussenruimten. De bergingscapaciteit bedraagt circa 50%.

• Kunststofkratten en -bollen. Producten zijn licht en hebben een hoge bergingscapaciteit van circa 95%.

[DRO, 2010]