Groene waterkant in de Brasserhout Bron: atelier GROENBLAUW

Gevarieerde oevers- en beplantingszones

  • Water: 2
  • Hitte: 1
  • Biodiversiteit: 3
  • Luchtkwaliteit: 1
  • Multifunctioneel ruimtegebruik: 2
  • Constructiekosten: 2
  • Onderhoud/beheer: 1

Printen

In waterpartijen, parken en andere stedelijke groengebieden kunnen delen van de waterbodem bijvoorbeeld met keileem  waterdicht worden uitgevoerd. Bij extreme droogte en lage waterstanden blijft in deze gedeelten van het oppervlaktewater water staan en ontstaan poelen waarvan vissen en andere waterdieren kunnen overleven.