Verhard parkeerterrein wordt groen Lakenpark

In de toekomst lopen we veel meer op natuurlijke bodem. Met grond, gras en planten worden straten en pleinen een spons. Een natuurlijke spons die water, regen en hitte opslurpt. En dat is nodig want we krijgen vaker te maken met hevige regenbuien en langere perioden van hitte en droogte. Om daarop in te spelen, krijgt het Lakenplein (Katoenpark, Lakenplein en Kaarsenmakersplein) een flinke groene impuls. Zowel het Lakenplein als het Kaarsenmakersplein zijn nu in gebruik als parkeerterrein. Dat gaat veranderen. De parkeerplaatsen gaan verdwijnen en ook de doorgaande verkeersroute die over de pleinen loopt, wordt opgeheven.

Wens van omwonenden vervuld
Het ontwerp sluit precies aan bij de wens van de omwonenden en andere belanghebbenden. In de huidige situatie bestaat 80 procent van het Lakenplein uit verharding en 20 procent uit groen. In de nieuwe situatie is 60 procent groen en 40 procent verharding. Er komt er een nieuw groen park: het Lakenpark, onderdeel van het Leidse Singelpark. Het nieuwe ontwerp voor het Lakenpark bestaat uit een groen, glooiend landschap met veel bomen, groen en ruimte om te spelen. Door veel afwisseling in bodemsoort en reliëf kan zich een grote biodiversiteit ontwikkelen, die kinderen op een speelse manier kennis laat maken met inheemse planten en dieren en met natuurlijke processen, kringlopen en maatregelen om in te spelen op klimaatverandering.

Natuurlijke bodembedekking werkt als spons

In het park worden bijna 80 verschillende inheemse bomen geplant, en ook heesters en grassen, soms eetbaar, soms gewoon mooi maar altijd inheems en met een hoge biodiversiteit ofwel een hoge soorten rijkdom. De bomen bieden verkoeling tijdens de warme zomers, zorgen voor schonere lucht en dragen eraan bij dat bij hevige regenbuien het water beter in de bodem wordt opgenomen. In het park komt een natuurlijke wadi, een plek waarin regenwater wordt opgevangen en langzaam in de bodem kan worden opgevangen. Door deze wadi met een meer aangepaste en diverse vegetatie te beplanten, kan de wadi zo een grotere rol spelen bij het bevorderen van de biodiversiteit in de stad. Daarnaast helpt deze natuurlijke bodembedekking als een soort spons die helpt om wateroverlast te voorkomen en verkoeling biedt in de zomer. Daarnaast kan de natuurlijk vormgegeven wadi een rol spelen als ecologische verbindingszone in de wijk en in de stad.
De hoge vegetatie biedt beschutting aan de zich verplaatsende, kleine zoogdieren, amfibieën en insecten zoals dagvlinders en sprinkhanen. Een bewust vormgegeven en aaneengesloten groenblauwe dooradering van de stad is van grote betekenis voor de stedelijke biodiversiteit en leefkwaliteit.  De meer gevarieerde aanplant – met robuuste grasmengsels om op te spelen en die goed bestand zijn tegen langere periodes van droogte, afgewisseld met de hogere beplanting voor de diversiteit van flora en fauna – maakt de wadi nog aantrekkelijker. De wadi vervult zo meer functies dan alleen waterbeheer. Een meer diverse beplanting zorgt voor een beter doorwortelde bodem, die op de lange termijn beter doorlatend blijft.

Intensief participatie traject

Het ontwerp kwam tot stand na een intensief participatieproces met omwonenden, belanghebbende, Vrienden van het Singelpark en de speeltuinvereniging. Via klankbordgroep bijeenkomsten, informatieavonden, workshops, een conferentie en kinderparticipatie werd het enthousiasme van de buurt aangewakkerd.

Uit de participatie kwam nadrukkelijk de wens naar voren om een autoluw, groen en biodivers park te creëren, mèt een natuurlijke speelplek. Dwars door het park loopt een speelstraat, een hoekig, slingerend pad waar je kunt fietsen, skaten en/of voetballen. Langs de randen wordt op enkele plaatsen een verhoging aangelegd waarop je kunt zitten. In het katoenpark wordt de bestaande omheinde speeltuin, vervangen door een openbaar toegankelijke, natuurlijke speeltuin. Door naast buurtbewoners ook te luisteren naar kinderen en rekening te houden met hun wensen, werd de betrokkenheid in de buurt vergroot. Zo maken we samen de stad groener!

Kosten
De aanlegkosten bedragen inclusief ontwerp € xxx. Vanuit Sponge wordt €70.000 euro bijgedragen aan het project Lakenpark