Rainlevelr

Data

 • Locatie: 
  16 locaties in het beheergebied van Delfland
 • Retentie: 
  Het regenwater van 100 ha glas is gekoppeld aan Rainlevelr

Printen

Tuinders voor droge voeten

Aanleiding

Buien worden steeds zwaarder en grilliger en de kans op wateroverlast neemt toe.  Om wateroverlast in de toekomst tegen te gaan, werkt het glastuinbouwgebied Delfland in Nederland aan het optimaal benutten van de beschikbare ruimte voor regenwater en het vergroten van de sponswerking van het gebied. Om zo het regenwater langer vast te houden, te infiltreren en te gebruiken.

Waterbassins van glastuinbouwsector

De glastuinbouwsector in heel Delfland beslaat ongeveer 10% van het totale oppervlak in Delfland. De glastuinbouwgebieden zijn zodanig ingericht dat alle kassen hun hemelwater afvoeren naar een bassin zodat het gebruikt kan worden voor de teelt. Wanneer de bassins vol raken, wordt het water middels een overstort geloosd op het oppervlaktewater. Bij een zware bui kan dit tot overlast in het gebied leiden.

Westland

Gedeelde wens

De inzet van bassins voor waterberging is een gedeelde wens van het waterschap Delfland, gemeente Westland, LTO Noord Glaskracht (Land en Tuinbouw Organisatie) en de lokale ondernemers om wateroverlast te voorkomen tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Hierbij is het behoud van gunstige productieomstandigheden voor de glastuinbouwsector en minimaal beslag op de kostbare ruimte van belang.

Binnen het project moedigt het waterschap Delfland tuinders aan over te gaan op een nieuw systeem voor het regelen van het waterniveau in waterbassins. Delfland betaalt de installatie kosten, maar daarna zijn de tuinders zelfverantwoordelijk voor het onderhoud. Dankzij deze samenwerking wordt het voor het waterschap makkelijker het oppervlaktewater te regelen en ervaren tuinders minder overlast.

Het Concept van de Rainlevelr

Rainlevelr is een project ontstaan uit de samenwerking tussen lokale glastuinders, het waterschap Delfland en de gemeente Westland. Het doel is wateroverlast te verminderen doormiddel van een systeem waarin het waterschap aan de hand van weersverwachtingen tuinders verzoekt het waterniveau in hun bassins aan te passen.

Doormiddel van een niveausensor in het bassin, aangesloten op de klimaatregeling van de kas, kan met tools als die van LetsGrow.com, het waterniveau op afstand gelezen en geregeld worden. Als er veel regenval verwacht wordt, kan het waterniveau in het bassin voortijdig verlaagd worden om overstort te voorkomen. Door de extra bufferruimte die hiermee ontstaat kan de druk op het oppervlaktewater systeem gelijkmatiger opgevangen worden. Dergelijke nieuwe systemen kunnen op termijn waarschijnlijk zelfs geautomatiseerd worden. Het plaatsen kan gebeuren tijdens onderhoud aan bassins of de nieuwe bouw

De samenwerking in het project is op vrijwillige basis. Iedere partij handelt vanuit het eigen domein en de eigen verantwoordelijkheden. Het Hoogheemraadschap van Delfland verzorgt het neerslagmeldingen systeem en stuurt een verzoek om ruimte in bassins als dat nodig is. De tuinder maakt de afweging of hij gehoor geeft aan de oproep. Door deze verdeling van verantwoordelijkheden kan de uitvoering simpel blijven. Eenmalig vergoedt Delfland de investeringen voor de extra voorzieningen. De tuinder gebruikt ze en onderhoudt ze. Door deze samenwerking is er minder risico op wateroverlast en is er minder snel waterschade.

Rainlevelr regelsysteem in bassin

Werven nieuwe deelnemers

Tijdig aanhaken bij ontwikkelingen

Het meest gunstige moment voor het realiseren van het Rainlevelr concept is tijdens nieuwbouw of onderhoud en renovatie van het bassin. Het is daarom van belang in contact te komen met de tuinders zodat plannen afgestemd kunnen worden. Door het organiseren van bijeenkomsten en congressen wordt gewerkt aan het verkrijgen van meer bekendheid van het systeem en de mogelijkheden ervan.

Rainlevelr bijeenkomst in december 2018

Binnen het project wordt er gebruikt gemaakt van ambassadeurs om meer naamsbekendheid te genereren. De huidige ambassadeurs van het project zijn:

 • De huidige deelnemende tuinders.
 • Medewerkers van Delfland en Westland die veel contact met tuinders hebben.
 • Glastuinbouw Nederland
 • Leveranciers en aannemers die waterbassins renoveren en bouwen.

De huidige deelnemers zijn de beste ambassadeurs. Zij zijn namelijk buren en bekenden van de mogelijk nieuwe deelnemers en kunnen hierdoor meer vertrouwen geven om mee te doen. Daarnaast is gebleken dat de groep leveranciers en aannemers een belangrijke groep is om te betrekken. Zij komen op het juiste moment bij de plannen van de tuinders aan tafel. Inmiddels hebben sommige leveranciers het zelfs op hun websites en offertes opgenomen.

Informatief gesprek

Wanneer een tuinder plannen heeft voor vervanging van de folie of meer uitgebreide nieuwbouw- of renovatieplannen, wordt contact gezocht met de tuinder voor een vrijblijvend gesprek.

Entreevoorwaarden:

 1. Geen condenswater vanuit de binnenkant van de kas op het bassin. Omdat water vanuit het bassin op de sloot wordt afgelaten mag het geen resten van gewasbeschermingsmiddelen bevatten. Delfland controleert dit vooraf en denkt mee hoe de situatie aangepast zou kunnen worden als deze op dit moment niet voldoet.
 2. De klimaatcomputer moet kunnen worden aangesloten op LetsGrow. Delfland wil het niveau van het bassin en de klepstand kunnen aflezen.

HET RESULTAAT

Op dit moment, maart 2020, zijn er 25 deelnemers en is er 139 hectare glastuinbouwgebied gekoppeld aan Rainlevelr. Connecties worden nog steeds geworven en verwacht wordt dat er eind 2020 daarom bijna 200 hectare aangesloten zullen zijn.

prognose Rainlevelr in juli 2019
Locaties van de huidige deelnemers